Resevillkor

Res tryggt med Softresor. På denna sida finner du resevillkoren som gäller när du reser med Softresor. Vi rekommenderar att du läser igenom dessa. Resevillkoren bifogas också alltid tillsammans med ditt resebevis när du beställer en resa.

ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA RESEVILLKOR
På denna sida finner du resevillkoren som gäller när du reser med Softresor. Vi rekommenderar att du läser igenom dessa. Resevillkoren bifogas också alltid tillsammans med ditt resebevis när du beställer en resa.

CENTRALA RÄTTIGHETER ENLIGT DIREKTIV (EU) 2015/2302
De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor.

Softresor kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Softresor enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Fullständiga rättigheter gällande direktiv (EU) 2015/2302 finns beskrivna längst ner på sidan.

ALLMÄNNA RESEVILLKOR
För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

PAKETRESELAGEN
Softresor följer de allmänna resevillkoren enligt paketreselagen. Paketreselag (2018:1217).

RESEGARANTI
När du bokar hos Softresor omfattas du av de garantier vi ställer till Kammarkollegiet, och du är skyddad genom resegarantilagen.
Läs mer på Kammarkollegiets hemsida Kammarkollegiet resegaranti

SÄRSKILDA RESEVILLKOR
Softresor har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

PRIS OCH BETALNING
Softresors priser som redovisas är paketpriset per person, i paketresan ingår de val man sökt.

Priserna för boende kostnaderna är dynamiska vilket innebär att priset kan komma att ändras innan bokning skett. När bokningen är genomförd kommer boendepriset ej att justeras.

Priserna innehar en valutagaranti så priserna kommer inte justeras på grund av valutaändringar. Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar såsom tullar, drivmedel och skatter som Softresor inte kan förutse.

Dellikviden (om sådan finns) samt slutlikviden betalas i enlighet med bifogad faktura. Beloppet inbetalas på Bankgiro 5116-5017 märkt med medföljande OCR-nummer som du finner på din faktura.

Huvudbokaren är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Huvudbokaren är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudbokaren. Eventuell återbetalning sker till huvudbokaren.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR
All avbokning måste ske skriftligen till Softresor.

Softresor förbehåller sig rätten att avboka gäst om inte dellikviden alternativt slutlikviden är Softresor tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Regler för avbokning tillämpas.

Avbeställs hela bokningen eller delar av bokningen tidigare än 45 dagar före avresan, avresedagen inräknad, återbetalas hela det inbetalade beloppet förutom en expeditionsavgift på 500 kr per person och de övriga resenärerna behåller ursprungsalternativet till en högre kostnad per person enligt prislistan.

Avbeställs hela bokningen 45 – 21 dagar före avresan, avresedagen inräknad tillgodoräknar vi oss 50 % av det totala priset för resan och och de övriga resenärerna behåller ursprungsalternativet till en högre kostnad per person enligt prislistan.

Avbeställs delar av bokningen dvs om någon i resesällskapet avbokar 45 – 21 dagar före avresan, avresedagen inräknad, tillgodoräknar vi oss 500 sek av resans kostnad per person som avbokar och de övriga resenärerna behåller ursprungsalternativet till en högre kostnad per person enligt prislistan.

Avbeställs hela eller delar av bokningen 20 – 0 dagar före avresedagen tillgodoräknar vi oss det totala beloppet för resan.

Avbokas endast bussresan senare än 45 dagar före avresa utgår ingen ersättning för bussplatsen.

Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

Avbokas resan på grund av sjukdom kan resenären täckas av sin försäkring från sin bank- eller hemförsäkring. Läs mer under reseförsäkring på vår hemsida.

GÄSTENS ANSVAR OCH REGLER
Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande som t.ex. pass, ID, försäkringskort och vaccinationer.

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Softresor anlitar.

Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och boendet samt uppträda så att medresenärer eller andra ej störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta kan det leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan.

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar och föreskrifter. Detta inkluderar skadegörelse, vårdslöshet och/eller att lämna boendet skadat eller i övrigt dåligt skick. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

Är du under 18 år måste målsman godkänna resan genom att fylla i intyget som medföljer bokningsbekräftelsen. Intyget e-postas till Softresor inom 7 dagar efter att bokningen är gjord.

SOFTRESORS ANSVAR FÖR RESANS GENOMFÖRANDE
Softresor reserverar sig för oförutsedda händelser som väder, vind, naturkatastrofer, terrorism, pandemier eller större händelser som inte kunnat förutses. Softresor följer UD´s rekommendationer, direktiv och avrådan för resor.

Softresor förbehåller sig rätten att vid för få deltagare inställa resan senast 14 dagar innan avresa.

Softresor erbjuder efter delgivning möjligheten att boka annan resa eller att återbetala det inbetalda beloppet till kund.

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att tillhandahålla hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster. I samband med sjukdomsfall och olycka ansvarar inte Softresor för hemtransport och övriga kostnader utöver vad som ingår i resans pris.

Softresor har tecknat skydd vid obestånd hos SEB. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, [email protected] om tjänster inte tillhandahålls till följd av Softresors obestånd.

REKLAMATION
Reklamation skall i första hand ske till reseledare eller till respektive inkvartering på platsen för att kunna åtgärdas. Godtar man kompensation på plats har man ej rätt till ytterligare ersättning från Softresor.

I andra hand skall reklamation ske till Softresors kontor. Skriftlig reklamation skall vara Softresors kontor tillhanda senast 14 dagar efter hemkomst.

TRYCKFEL
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller oavsiktliga felaktigheter som kan finnas i mail, på hemsidan eller av Softresor tryckt material.

GDPR
Genom att godkänna våra resevillkor i din bokning ger du samtycke till att vi sparar dina personuppgifter i vårt kundregister.

ÖVRIGT
Softresor kan ej garantera någon resande något speciellt lägenhets/stugnummer då Hemsedal förbehåller sig rätten att flytta gästen till annan likvärdig inkvartering inom samma kategori fram till att gästen checkat in.

I övrigt gäller Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

• Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

• Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

• Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån. 

Softresors nummer är +46 (0)303 93085. Är växeln stängd lämnas aktuellt nummer på telefonsvararen.

• Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

• Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

• Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

• Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

• Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

• Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

• Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

• Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.

• Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

•Softresor har tecknat skydd vid obestånd hos SEB. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, [email protected] om tjänster inte tillhandahålls till följd av Softresors obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html