Ring oss: 0303–960 85

Resevillkor

Resevillkor för Softresors samtliga resor:

Informationen uppdaterades den 15 september, 2020


CENTRALA RÄTTIGHETER ENLIGT DIREKTIV (EU) 2015/2302

 

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor.

Softresor kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Softresor enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

 

Fullständiga rättigheter gällande direktiv (EU) 2015/2302 finns beskrivna längst ner på sidan.

 

ALLMÄNNA RESEVILLKOR

Länk till paketreselagen.

 

RESEGARANTI

Softresor har ställt den lagstadgade ekonomiska resegarantin till Kammarkollegiet förfogande.

Här kan du se att vi har den resegaranti som enligt lag är ställd

 

 

SÄRSKILDA RESEVILKOR

 

BETALNING
Dellikviden (om sådan finns) samt slutlikviden betalas i enlighet med bifogad faktura.
Beloppet inbetalas på Bankgiro 5116-5017 märkt med medföljande OCR-nummer som du finner på din faktura.

 

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR

  1. Fri avbokning fram till 1 november 2020.

 

  1. Avbeställs resan tidigare än 45 dagar före avresan avresedagen inräknad återbetalas hela det inbetalade beloppet förutom en expeditionsavgift på 500kr per
    Under säsongen 20/21 har vi pga Covid-19 sänkt expeditionsavgiften till 200kr per person.

 

  1. Avbeställs resan senare men 21 dagar före avresan, avresedagen inräknad tillgodoräknar vi oss 50% av det totala priset för

 

Om någon i resesällskapet avbokar senare men 21 dagar före avresan, avresedagen inräknad, tillgodoräknar vi oss 50% av resans kostnad per person som avbokar och de övriga resenärerna behåller ursprungsalternativet till en högre kostnad per person enligt prislistan.

 

  1. Avbeställs resan senare än 21 dagar före avresan avresedagen inräknad tillgodoräknar vi oss det totala beloppet för

 

Om någon i resesällskapet avbokar 21 dagar eller färre före avresan, avresedagen inräknad, tillgodoräknar vi oss det totala beloppet för resan.

 

  1. Avbokas endast bussresan senare än 45 dagar före avresa utgår ingen ersättning för bussplatsen.

 

 

Avbokas resan pga. sjukdom täcks oftast resenären av försäkring från sin bank- eller hemförsäkring.
Se mer info
här.

 

ANSVAR OCH REGLER
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Softresor anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och boendet samt uppträda så att medresenärer eller andra ej störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

 

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

 

REKLAMATIONER
Reklamation skall göras till reseledare eller till respektive inkvartering på platsen för att kunna åtgärdas. Godtar man kompensation på plats har man ej rätt till ytterligare ersättning från Softresor. Skriftlig reklamation skall vara Softresors kontor tillhanda senast 14 dagar efter hemkomst.

 

TRYCKFEL
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller oavsiktliga felaktigheter som kan finnas i mail, på hemsidan eller av Softresor tryckt material.

 

ÖVRIGT
Softresor förbehåller sig rätten att vid för få deltagare inställa resan 14 dagar innan avresa. Softresor erbjuder efter delgivning möjligheten att boka annan resa eller att återbetala det inbetalda beloppet till kund.

 

Softresor kan ej garantera någon resande något speciellt lägenhets/stugnummer då Hemsedal förbehåller sig rätten att flytta gästen till annan likvärdig inkvartering inom samma kategori fram till att gästen checkat in.

 

I övrigt gäller konsumentverkets direktiv (EU) 2015/2302

 

Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

 

Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

 

Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån. Softresors Nummer är 030393085. Är växeln stängd lämnas aktuellt nummer på telefonsvararen.

 

Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

 

Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

 

Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

 

Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

 

Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

 

Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

 

Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

 

Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.

 

Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

 

Softresor har tecknat skydd vid obestånd hos SEB. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, [email protected] om tjänster inte tillhandahålls till följd av Softresors obestånd.